• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3s.jpg
  • mbalbot.jpg

КОНТАКТИ

Адрес: 2140

гр.Ботевград, ул. Божко Божилов 1

Телефон/факс: 072369401

Email: hosp_bot@abv.bg

Новини

     МБАЛ-Ботевград” ЕООД  в изпълнение на заповед №48/16.02.2018 г  на Управителя и на основание чл.68, ал.7  от Закона за лечебните заведения, чл.6, ал.3 от Правилника за устройството, дейността и вътрешния ред на „МБАЛ-Ботевград“ ЕООД, и чл.90 и следващите от КТ, обявява конкурс при следните условия:

      І. Конкурсна длъжност:

1. Началник Отделение по хирургия.

2. Началник Отделение по вътрешни болести.

Място на работа: „МБАЛ-Ботевград” ЕООД, гр. Ботевград, ул. „БожкоБожилов” №1.

Вид на договора: срочен за три години.

Характер на работата: „лекаря, началника на отделение” планира, организира, контролира и отговоря за цялостната дейност в отделението, което ръководи; отговаря за икономическата ефективност и информационната дейност на отделението; предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено  ; отчита своята дейност пред управителя.

ІІ. Изисквания за заемане на длъжността:

1.Кандидатите да са членове на БЛС;

2.Да притежават диплом за магистър по медицина и придобита специалност по профила на съответното отделение:

-    Отделение по хирургия – специалност „Хирургия“.

- Отделение по вътрешни болести – специалност „Вътрешни болести“ и специалност „Кардиология“.

3. Да имат не по-малко от 5 години трудов стаж след придобиване на специалността, а за Началник отделение по хирургия -  опит в лапароскопската хирургия.

ІІІ. Начин на провеждане на конкурса:

1.Оценка по предварително подготвен проект на тема: „Развитие и перспективи на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс”.

2.Събеседване с кандидата по защита на изготвения проект и нормативни документи в областта на здравеопазването.

ІV. Критерии за оценка и класиране на кандидатите:

Оценка на писмения проект:

1.Степен на реална приложимост на разработения проект;

2.Съответствие на проекта с нормативната уредба.

3.Съответствие с мед. стандарти.

4.Съответствие на проекта с обективните икономически условия в здравеопазването с оглед мястото на лечебното заведение в системата на общинското здравеопазване.

Оценка на събеседването:

1.Обосновано представяне на приоритетите и задачите на структурата в контекст с националната здравна политика;

2.Степен на познаване на нормативната уредба – Закон за лечебните заведения; Закон за здравето; Закон за здравното осигуряване; Национален рамков договор; Наредба №49/18.10.10 г на Министерство на здравеопазването за основните изисквания, на които трябва да отговорят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи; Кодекс на труда и Кодекс на професионалната етика.

3. Способност да се планират и вземат решения;

4. Професионални и делови качества, административни умения;

5. Комуникативни и организационни способности;

6.Способност за обективна оценка и представяне на адекватно решение на конкретен проблем.

Класиране на кандидатите:

Класират се кандидатите, получили средноаритметична оценка от писмения проект и от проведеното събеседване не по-ниска от мн.добър 4.50.

V. Необходими документи:

- Заявление за участие в конкурса в свободен текст;

- Автобиография - професионална;

- Копие на диплом за завършено висше медицинско образование;

- Копие на диплома за придобита специалност;

- Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудова книжка;

- Медицинско удостоверение за работа;

- За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота.

- Свидетелство за съдимост;

- Писмен проект на тема :„Развитие и перспективи на отделението в условията на нарастваща  конкуренция  и ограничен финансов и човешки ресурс“

   VІ. Срок и място за подаване на документите:

Документите на кандидатите да се приемат в Личен състав на лечебното заведение  в 30 – дневен срок, считано от датата на публикуване на обявата в местен вестник. Проекта да се подава в запечатан плик.

За допълнителна информация: Личен състав - 0723/69404